Doradca Zawodowy

HARMONOGRAM DYŻUROW DORADCY ZAWODOWEGO w roku szkolnym 2020/2021

PONIEDZIAŁEK
 
8.00- 10.45  DYŻUR
13.20- 15.00 DYŻUR
WTOREK
 
8.00-55 DYŻUR
8.55- 9.40 DORADZTWO GRUPOWE
 9.40-10.45 DYŻUR
13.20-14.15 DORADZTWO GRUPOWE
ŚRODA
 
12.00 -14.15 DYŻUR
CZWARTEK
8.00-11.30 DYŻUR
PIĄTEK
8.00-13.25 DYŻUR

Założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

 • Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego zakłada, że: wybór zawodu jest procesem rozwojowym i stanowiącym sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia.
 • Na wybór zawodu wpływają wartości, czynniki intelektualne, emocjonalne, zdrowotne, rodzaj i poziom wykształcenia rodziny ; aktywność własna jednostki oraz wpływ środowiska.
 • Działania zawodoznawcze są planowane i systematycznie realizowane wg harmonogramu pracy szkoły.
 • Osobą odpowiedzialną za wdrożenie WSDZ jest Dyrektor Szkoły. Osobą koordynującą działania doradcze na terenie szkoły jest doradca zawodowy, prowadzący Szkolne Centrum Informacji Zawodowej.
 • Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w szkole obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia i wyboru zawodu.
 • Program zawiera informacje o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy, a także predyspozycjami zawodowymi.
 • WSDZ jest częścią planu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jest włączony do Statutu szkoły. Adresatami są uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i instytucje wspomagające proces edukacyjno- doradczy.
 • Dobrze przygotowany uczeń do podjęcia decyzji edukacyjnej i zawodowej to taki, który wie jakie ma zainteresowania i predyspozycje, potrafi dokonać samooceny, zna swoją wartość, ma plany na przyszłość.
 • Preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się w toku życia człowieka; działania w ramach WSDZ muszą być systematyczne, zaplanowane                                i realizowane wg harmonogramu pracy szkoły.
 • WSDZ ma charakter planowych działań ogółu nauczycieli i koordynowany jest przez szkolnego doradcę zawodowego, dzięki czemu wszelkie działania szkoły mają spójny charakter.
 • Szkolni sojusznicy: KOWEZiU, ORE, Rodzice, uczelnie wyższe , Młodzieżowe Centrum Kariery, Ochotnicze Hufce Pracy, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, urzędu pracy przedstawiciele zakładów pracy i pracodawców, Centra Kształcenia Praktycznego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Wojewódzki Urząd Pracy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy oraz innych instytucji edukacyjnych i działających na rynku i inni.

 

Cele doradztwa zawodowego

 

Celem jest przygotowanie uczniów do świadomego i samodzielnego
planowania kariery oraz podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy
i systemu edukacji

 

Obszary do pracy:

Poznawanie własnych zasobów
Świat zawodów i rynek pracy
Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie
Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

OBSZAR : POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW

 

motywacja

 

stan gotowości podmiotu do podejmowania określonych działań (np. motywacja do pracy, nauki, sportu), stopień zaangażowania w wykonywanie danych czynności. Dzięki wysokiej motywacji możliwe jest kontynuowanie działań pomimo napotykanych trudności, stąd procesy motywacyjne odpowiedzialne są w dużej mierze za realizację postawionych przez podmiot celów.

 

osobowość

 

zespół względnie stałych cech psychicznych podmiotu zapewniający mu poczucie tożsamości, tj. integrujący myśli, emocje i uczucia oraz zachowania.

poczucie własnej

wartości

 

 

 

 

predyspozycje

zawodowe

 

postawa względem własnej osoby, stosunek do samego siebie, emocjonalny wymiar obrazu siebie. Poczucie własnej wartości wyraża ocenę podmiotu ukierunkowaną na to, co wie i myśli o sobie (samowiedza).

Źródło: Domagała-Zyśk E., Knopik T., Oszwa U.,

Diagnoza funkcjonalna rozwoju społeczno-emocjonalnego uczniów w wieku 9–13 lat, ORE, Warszawa 2017.

wrodzone skłonności do efektywnego wykonywania danych czynności (związanych z konkretnym zawodem). Predyspozycje mogą mieć charakter poznawczy (np. wysoka inteligencja), osobowościowy (np. bycie reaktywnym – cecha

temperamentu) lub sprawnościowy (np. motoryka). Predyspozycje zawodowe to zatem takie właściwości podmiotu, które ułatwiają mu radzenie sobie z zadaniami charakterystycznymi dla danej profesji.

 

samoocena

 

uogólniona, względnie trwała postawa podmiotu względem siebie, mająca istotne znaczenia dla jego samopoczucia (emocje) i zakresu podejmowanych działań (motywacja). Samoocenę opisuje się zazwyczaj w trzech wymiarach:

• poziomu, czyli niska – wysoka,

• stałości/trwałości, czyli niestabilna – stabilna,

• adekwatności, czyli zaniżona – adekwatna – zawyżona.

Źródło: Dzwonkowska I., Lachowicz-Tabaczek K., Łaguna M.,

Samoocena i jej pomiar. Polska adaptacja skali SES M. Rozenberga, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa 2008.

 

talent

synonim „uzdolnienia”;

względnie stałe warunki wewnętrzne człowieka determinujące efektywność wykonywania czynności w specyficznej sferze jego działalności. Talent ma charakter kierunkowy, związany jest z konkretną dziedziną, np. plastyczny, muzyczny, sportowy. Wyrazem posiadania talentu przez ucznia są jego osiągnięcia, stąd zazwyczaj używa się pojęcia „talent” w przypadku już

aktualizowanego (rozwijanego), a nie jedynie możliwego do wykorzystania potencjału podmiotu. Talent zatem to przejawiane w zachowaniu (w postaci osiągnięć w danej dziedzinie/przedmiocie) uzdolnienie.

 

uzdolnienia

 

względnie stałe warunki wewnętrzne człowieka determinujące efektywność wykonywania czynności w specyficznej sferze jego działalności. Uzdolnienia mają charakter kierunkowy, związane są z konkretną dziedziną, np. plastyczne, muzyczne, sportowe, motoryczne. Synonim „talentu”, przy czym zazwyczaj

„talent” używany jest w przypadku uzdolnień przejawianych w postaci osiągnięć (a nie tylko potencjalnych, ukrytych możliwości podmiotu). Źródło: Strelau J., Inteligencja człowieka, Wyd. Żak, Warszawa 1997.

 

wartości

 

Wartości często ujmowane są jako cele do realizacji przez podmiot (np. dążenie do prawdy lub autonomii), stąd traktuje się je jako element systemu motywacyjnego człowieka.

Źródło: Knopik T. (red.), Kotwice kariery, Wyd. Lechaa, Lublin 2015.

 

 

zainteresowania

zjawisko polegające na stałym i częstym ukierunkowaniu uwagi (mimowolnej i świadomej) jednostki na określone kategorie obiektów, czynności, stanów lub sytuacji.

Źródło: Gąsiorowska A., Bajcar B., Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych

– nowe narzędzie dla doradcy zawodowego. W: Testy w poradnictwie zawodowym.

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego – zeszyt nr 37,

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2006.

zasoby

potencjał jednostki (tj. wiedza, umiejętności, postawy, stan zdrowia, osobowość),który może być wykorzystywany przez nią do zaspokojenia potrzeb i realizacji celów. W psychologii zasoby ujmowane są często jako środki będące w dyspozycji podmiotu, które możliwe są do zastosowania przez niego celem rozwiązania problemu. Zasoby mogą być wewnętrzne (należące do jednostki)

lub zewnętrzne (związane ze wsparciem otoczenia, np. postawą rodziców, rówieśników). Ekwiwalenty: zasoby = potencjał = wyposażenie podmiotu.

 

OBSZAR: ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY

certyfikowanie

proces, w wyniku którego osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, po uzyskaniu pozytywnego wyniku walidacji, otrzymuje od uprawnionego podmiotu certyfikującego dokument potwierdzający nadanie określonej kwalifikacji.

Źródło: Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, Dz.U. 2016 poz. 64.

Klasyfikacja zawodów

i specjalności

usystematyzowany zbiór zawodów i specjalności występujących na rynku pracy. Stanowi „spis z natury” zawodów zidentyfikowanych na rynku pracy. Klasyfikacja opracowana została na podstawie Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji

Zawodów ISCO-08.

Źródło: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja zawodów i specjalności [dostęp: 12.06.2016].

kwalifikacja

zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, nabytych w edukacji formalnej, edukacji poza formalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie

potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący.

Źródło: Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,

Dz.U. 2016 poz. 64.

rynek pracy

ogół form i procesów zatrudniania pracowników przez pracodawców, a także ogół instytucji, uwarunkowań oraz czynników negocjacji warunków zatrudnienia, pracy i płac; ekonomiczny, społeczny i polityczny obszar, na którym rozgrywają się wszelkie procesy z zakresu szeroko rozumianego zatrudnienia i bezrobocia.

Źródło: Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/rynek-pracy

 

specjalność

jest wynikiem podziału pracy w ramach zawodu, zawiera część czynności o podobnym charakterze (związanych z wykonywaną funkcją lub przedmiotem pracy), wymagających pogłębionej lub dodatkowej wiedzy i umiejętności, zdobytych w wyniku dodatkowego szkolenia lub praktyki.

Źródło: Strojna E., Żywiec-Dąbrowska E., Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, MPiPS, Warszawa 2014.

zawód

zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kompetencji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu

stanowi źródło dochodów.

Źródło: Strojna E., Żywiec-Dąbrowska E., Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, MPiPS, Warszawa 2014.

Zintegrowany System

Kwalifikacji

wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, a także zasady i standardy certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.

Źródło: Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, Dz.U. 2016 poz. 64.

 

OBSZAR: RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

edukacja

ogół procesów wychowawczo-dydaktycznych przebiegających w społeczeństwie, łącznie z procesami samo edukacyjnymi, tj. obejmującymi samowychowanie i samouctwo.

Źródło: Nowacki T.W., Korabiowska-Nowacka K., Baraniak B., Nowy słownik pedagogiki pracy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa 2000.

edukacja formalna

kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego, w ramach programów, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych i kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych (tzn.

efektów kształcenia, poświadczonych dyplomem, świadectwem, certyfikatem lub innym dokumentem wydanym przez uprawnioną instytucję potwierdzającym uzyskanie zakładanych efektów kształcenia) albo kwalifikacji w zawodzie (tzn. wyodrębnionego w danym zawodzie zestawu oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji).

efekty uczenia się

wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się. Na efekty uczenia się składa się to, co człowiek wie i rozumie, co potrafi wykonać, a także to, do jakich zobowiązań jest przygotowany. Poszczególne efekty uczenia się mogą mieć charakter specyficzny dla danej kwalifikacji lub uniwersalny; mogą np. odnosić się do tzw. kompetencji kluczowych lub ogólno zawodowych.

Źródło: Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, Dz. U. 2016 poz. 64.

kompetencje

zdolność podejmowania określonych działań i wykonywania zadań z wykorzystaniem efektów uczenia się i własnych doświadczeń. Dlatego kompetencji nie można utożsamiać z efektami uczenia się. Termin kompetencje – w zależności od kontekstu – może oznaczać m.in.: zakres działania, zakres uprawnień do podejmowania

decyzji, merytoryczne przygotowanie do wykonania określonego

zadania.

Źródło: Słownik Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, IBE, Warszawa, 2016.

osiągnięcie

wyodrębniony zbiór efektów uczenia się, których uzyskanie zostało potwierdzone w walidacji, stanowiący część wymagań dla danej kwalifikacji rynkowej.

Źródło: Słownik Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, IBE, Warszawa 2016, s. 38; Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) (2009/C 155/02), Dz. U. C 155 z 08.07.2009 r.

uczenie się

to proces, w którym: na drodze poznania, doświadczenia i ćwiczenia powstają nowe struktury wiedzy, umiejętności, nawyki i postawy, czyli dokonuje się pewna zmiana osoby. Źródło: Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Żak, Warszawa 2003.

uczenie się przez całe życie

koncepcja uczenia się obejmująca rozwój indywidualny i rozwój cech społecznych we wszystkich formach i wszystkich kontekstach – w systemie formalnym, tj. w szkołach, placówkach kształcenia zawodowego, uczelniach i placówkach kształcenia dorosłych, oraz w ramach kształcenia nieformalnego, a więc w domu, w pracy i w społeczności.

umiejętności

przyswojone w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Źródło: Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, Dz.U. 2016 poz. 64.

 

 

OBSZAR: PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI EDUKACYJNOZAWODOWYCH

awans zawodowy

przejście pracownika na wyższe stanowisko, osiągnięcie wyższego szczebla w hierarchii zawodowej, osiągnięcie wyższej grupy osobistego zaszeregowania, a także zwiększenie odpowiedzialności za wykonywaną pracę, często zwiększenie udziału we władzach zakładu i podniesienie prestiżu społecznego.

Awans zawodowy pracownika zależy od wykształcenia, zdolności, chęci do pracy, umiejętności zawodowych, aspiracji zawodowych, wiadomości, odpowiedzialności, uznania przełożonych, chęci doskonalenia się oraz umiejętności współdziałania i współżycia z ludźmi.

Źródło: Nowacki T.W., Korabiowska-Nowacka K., Baraniak B., Nowy słownik pedagogiki pracy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa 2000.

całożyciowe

poradnictwo kariery

proces umożliwiający obywatelom w każdym wieku i w każdym punkcie ich życia określenie ich zdolności, kompetencji i zainteresowań potrzebnych do podejmowania decyzji edukacyjnych, szkoleniowych i zawodowych oraz zarządzania

własnymi ścieżkami edukacji i pracy. Całożyciowe poradnictwo kariery obejmuje całą gamę indywidualnych i grupowych aktywności odnoszących się do udzielania informacji zawodowej, doradzania, określania kompetencji, wspierania i nauczania podejmowanych decyzji oraz kształtowania umiejętności niezbędnych do zarządzania karierą edukacyjno-zawodową.

decyzja

rozstrzygnięcie w sytuacji, gdy istnieje dwie lub więcej możliwości rozwiązania trudności.

doradztwo zawodowe

uporządkowane i zaplanowane działania mające na celu wspieranie uczniów szkół ponadpodstawowych w procesie świadomego

i samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych.

kariera zawodowa

przebieg pracy zawodowej człowieka w ciągu jego życia, wyznaczony „ścieżką awansową” w zawodzie lub przechodzeniem do innego rodzaju pracy. Kariera lub droga zawodowa, w połączeniu z koncepcjami rozwoju zawodowego, stanowi

jedno z podstawowych pojęć teorii kształcenia zawodowego.

rozwój zawodowy

doskonalenie osobowości zawodowej na skutek wykonywanej pracy zawodowej i związanej z tym edukacji.

Źródło: Wołk Z., Całożyciowe poradnictwo zawodowe, Wydawnictwo Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2007.

środowisko pracy

zespół czynników materialnych, osobowych i społecznych opisujących i warunkujących pracę podmiotu i/lub grupy. Praca zaś to szereg czynności podejmowanych przez człowieka wymagających od niego zaangażowania, a służących zaspokojeniu potrzeb własnych i otoczenia.

zajęcia związane

z wyborem kierunku

kształcenia i zawodu

zajęcia indywidualne i grupowe prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., art. 109.1.pkt 5 oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach).

 

 

Życzenia udanych i zdrowych wakacji,a jeśli ktoś zechce pracować niech  zajrzy na podane strony.

https://abcwork.eu/pl/strona-glowna/

http://www.poloniusz.pl/praca-%C5%81adowacz/

https://pl.jooble.org/praca-sezonowa

http://praca-sezonowa24.pl/

 

Drodzy uczniowie kończący szkołę
Przydatne informacje:
Na ile uczelni można aplikować w roku akademickim 2020/2021
https://www.otouczelnie.pl/artykul/4966/Na-ile-uczelni-mozna-aplikowac-w-roku-akademickim-20202021
Gdzie wybrać się na studia
https://www.otouczelnie.pl/artykul/3040/
Jakie studia wybrać
https://www.otouczelnie.pl/s/studia

Proponuję zabawę, która pozwoli  poznać nowe czynności zawodowe.Spróbuj połączyć w pary nazwy zawodów przyszłości z odpowiadającą im czynnością.
https://learningapps.org/view11915857?fbclid=IwAR3LUaB7V_x0uJ07hZVpAnP2yG5rxaxotV17RG3zhEVK-lhHb0_oaXYCnYE

 Branże gwarantujące sukces zawodowy. Zachęcam do analizy - zobacz

Zawody nieistniejące - zobacz
Prezentujemy kolejne zawody i zachęcamy do zapoznania się ze specyfiką pracy, możliwościami kształcenia, perspektywami na pracę w zawodzie.
https://youtu.be/NCn2mov22Vg
https://youtu.be/YzWq2-VeYzI
https://youtu.be/q_8kwp7KxxA
https://youtu.be/NCn2mov22Vg
https://youtu.be/ycEzovRU5a0
https://youtu.be/Ubrgn8-AlhE
https://youtu.be/BSYee4zV0gk
https://youtu.be/43Z10Og5nKA
https://youtu.be/ob3lgEjSbQA
https://youtu.be/M3rZzsO1ngU
https://www.youtube.com/watch?v=q9-2LvGL5Ic

A W PORADNIKU ABSOLWENTA: REKRUTACJI NA STUDIA 2020
wszystkie kierunki, zasady rekrutacji i terminy - otouczelnie.pl

Niezbędne informacje dla każdego abiturienta
www.studia.net/zawody-przyszlosci/5095-najbardziej-przyszlosciowe-zawody
www.studia.net/studia-przyszlosci/7319-studia-przyszlosci-studia-dualne
www.studia.net/poradnik-kandydata/4144-jakie-studia-wybrac