Konsultacje w szkole - wytyczne

 • Od 1 czerwca br. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie organizuje się konsultacje dla wszystkich uczniów.
 • Przy organizacji konsultacji uwzględnia sięwytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
 • Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi,bez objawów choroby zakaźnej.
 • Uczniowie zainteresowani udziałem w konsultacjach przekazują informację nauczycielom poszczególnych przedmiotów. W przypadku uczniów niepełnoletnich na udział w konsultacjach konieczna jest zgoda rodziców przekazana do nauczyciela w wiadomości w dzienniku elektronicznym.
 • Nauczyciel w porozumieniu z uczniami ustala termin konsultacji i przekazuje informację wraz z listą uczniów do sekretariatu szkoły.
 • Przy wejściu głównym do szkoły umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 • Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły muszą mieć zakryte usta i nos oraz są zobowiązane do przebywania w wyznaczonych strefach.
 • Wszystkie osoby wchodzące do szkoły są zobowiązane do dezynfekcji rąk zgodnie z instrukcją zamieszczoną obok płynu dezynfekcyjnego lub zakładają rękawiczki ochronne.
 • W szkole obowiązuje rejestr wejść i wyjść pracowników, interesantów i uczniów.
 • W szkole funkcjonuje monitoring utrzymywania w czystości sal, w których odbywają się konsultacje, egzaminy zewnętrzne, pomieszczeń sanitarno - higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy, klamek           i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach, klawiatur i włączników.
 • Po każdych zajęciach używany sprzęt oraz podłoga są myte lub dezynfekowane.
 • Przeprowadzając dezynfekcję, pracownicy są zobowiązani przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych przedmiotów i pomieszczeń tak, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służącychdo dezynfekcji.
 • Osobom przebywającym na terenie szkoły zaleca się regularne mycie rąk wodą z mydłem.
 • W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zostały umieszczone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem dezynfekującym – instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk.
 • Uczniowie pozostawiają odzież i obuwie w szatni w wyznaczonych boksach.
 • Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły wynoszący min. 1,5 m.
 • Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 • Na parterze szkoły została wyznaczona sala (sala rekreacyjna) przeznaczona do izolacji osób, u których zachodzi podejrzenie zakażenia koronawirusem tzw. izolatorium.
 • Do egzaminów organizowanych w szkole stosuje się odpowiednio wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów: maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w szczególności gdy realizacja zadania podczas zajęć praktycznych wymaga bezpośredniego kontaktu ucznia z inną osobą.
 • Biblioteka szkolna jest dostępna dla uczniów i pracowników szkoły w dniach: poniedziałek – czwartek w godz. 9.00 – 14.00.Do biblioteki należy wchodzić pojedynczo, zachowując bezpieczny odstęp i zasady higieny. Książki oddawanedo biblioteki są składowane w czytelniz oznaczeniem daty, w której zostały przyjęte, celem zachowania kwarantanny.

Nauczyciel

 • Nauczyciel jest zobowiązany przekazać do sekretariatu szkoły informację o ustalonym terminie konsultacji wraz z listą uczniów.
 • Podczas konsultacji w grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę uczniów - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić specyfikę konsultacji oraz rodzaj niepełnosprawności uczniów.
 • Nauczyciel informuje uczniów o zasadach bezpieczeństwa obecnie obowiązującychw szkole.
 • W sali odległości pomiędzy stolikami/stanowiskami powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 • Minimalna przestrzeń do zajęć dla ucznia w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (z uwzględnieniem nauczycieli). Powierzchnię każdej sali wylicza sięz uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują.
 • Z sali, w której prowadzone są konsultacje należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
 • Jeżeli uczeń posiada własne przybory i podręczniki, mogą one znajdować się na stoliku szkolnym.
 • W miarę możliwości należy dopilnować, aby uczniowie nie wymieniali się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Salę, w której odbywają siękonsultacje należy wietrzyć, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony
  z użyciem detergentu lub dezynfekowany, a jeżeli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 • Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. W czasie przerwy uczniowie pozostają pod opieką nauczyciela.
 • Zaleca się korzystanie przez uczniów w czasie przerw z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 • Należy zwracać uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.
 • Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu zajęć.
 • Zakończenie zajęć w danej sali należy zgłosić pracownikowi obsługi aby umożliwić umycie lub zdezynfekowanie używanego sprzętu oraz podłogi.

 

Uczniu,

 • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych.Chęć udziału w konsultacjach zgłoś nauczycielowi. W przypadku uczniów niepełnoletnich na udział w konsultacjach konieczna jest zgoda rodziców przekazana do nauczyciela w wiadomości w dzienniku elektronicznym.
 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji załóż rękawiczki.
 • W szatni korzystaj z wyznaczonych boksów.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógłich pożyczać od innych uczniów.
 • Nie przynoś ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • W sali lekcyjnej zachowaj zasadę 1 uczeń – 1 ławka.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 • Biblioteka szkolna jest dostępna dla uczniów szkoły w dniach: poniedziałek – czwartek w godz. 9.00 – 14.00. Do biblioteki należy wchodzić pojedynczo, zachowując bezpieczny odstęp i zasady higieny. Książki oddawane do biblioteki są składowane w czytelni z oznaczeniem daty, w której zostały przyjęte, celem zachowania kwarantanny.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia

 • Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną (ogranicza się przebywanie osób z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają się do tzw. grupy podwyższonego ryzyka).
 • W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 • Jeżeli pracownik lub uczeń na terenie szkoły przejawia niepokojące objawy choroby, należy odizolować go w odrębnym pomieszczeniu tzw. izolatorium, wyposażonym w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, zapewniając 2 m odległości od innych osób.
 • W przypadku ucznia niepełnoletniego należy powiadomić jego rodziców.
 • Za zgodą pracownika lub ucznia, a w przypadku osób niepełnoletnich zgodą ich rodziców dokonuje się pomiaru temperatury ciała.
 • Termometr bezdotykowy należy dezynfekować po użyciu w danej grupie, natomiast termometry inne niż termometr bezdotykowy dezynfekuje się po każdym ich użyciu.
 • Należy powiadomić Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Bełchatowie i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń (tel. 44 631 31 08, 44 631 31 18, tel. alarmowy 509 748 182).
 • Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosuje się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 • Obszar, w którym poruszała się i przebywała podejrzana o zakażenie osoba, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).