Złożenie deklaracji do egzaminu przeprowadzanego w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. przez osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń – luty 2020 r.

Osoby, które nie zdały EPKwZ w sesji styczeń – luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. do 31 marca br.

Deklarację będzie można złożyć w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźne zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail odpowiednio do sekretariatu szkoły albo kierownika szkolenia praktycznego.

Formularz deklaracji do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce egzamin zawodowy(deklaracja: uczeń/słuchacz/absolwent formuła 2012 oraz formuła 2017).

Wglądy do prac egzaminacyjnych

Ze względu na wprowadzony na terenie kraju stan zagrożenia epidemicznego, okręgowe komisje egzaminacyjne nie mają obecnie możliwości przeprowadzania wglądów do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminacyjnych (w części pisemnej – do zadań i udzielonych odpowiedzi; w części praktycznej – do kart oceny oraz, w przypadku egzaminu w modelu ‘d’ lub ‘dk’, dodatkowo do dokumentacji).

Zdający, którzy chcieliby dokonać wglądu, mogą od 20 marca br. przesyłać do OKE (na adresy podane na stronach internetowych każdej komisji) stosowne wnioski, natomiast terminy wglądów zostaną wyznaczone przez dyrektorów OKE po wycofaniu stanu zagrożenia epidemicznego i powróceniu szkół i placówek edukacyjnych do funkcjonowania w standardowym trybie.

Odbiór świadectw w szkole będzie możliwy dopiero po wycofaniu stanu zagrożenia epidemicznego.

Szanowni Państwo!

Dnia 20.03.2020 r. zostały ogłoszone rozporządzenia MEN regulujące kształcenie w dniach 25.03.-10.04.2020 r. Zgodnie z nimi w tych dniach uczniowie nie przychodzą do szkoły i uczą się zdalnie.

 

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ – NOWE REGULACJE PRAWNE

Kształcenie na odległość w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
do 10 kwietnia 2020 r.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000049201.pdf

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000049301.pdf